پل خفاش از معماران نکست؛ ارتباطی میان معماری، انسان و طبیعت


در حالی که این پل ساکنان شهر را از گذری بر روی رودخانه رد می نماید؛ پل خفاش، ساخته شده است تا نقطه ی اسکان کلونی خفاش های محلی را نیز ارائه کند.

این پل که توسط معماران نکست طراحی شده، از بتون و الوارهای چوبی ساخته شده است و نرده های چوبی و سکوی زیرآن را در راه عبور خفاش ها در طول تابستان قرار می دهد.


این پل که در مسیر گذر خفاش ها قرار گرفته است با حفظ کاربری گذر خود، به ماوایی برای این گونه ی محلی و شاید زیستگاهی ایده آل برای گونه های دیگر جانوران نیز بدل می سازد. 


بتن استفاده شده، آب و هوای پل را مساعد نموده و فاصله ی میان الوارهای چوبی مکان مناسبی برای قرارگیری جانوارن را مهیا می سازند.


در بالاترین نقطه ی طرح، پل انخنا می یابد و چشم اندازی تمام و بدون مانع از محیط زیست اطراف را ارائه می نماید. با 25 متر دهانه ی بتنی پل که تمامی طرح ساختاری و آب رسانی آن را در برمی گیرد؛ این عرشه ی S شکل توسط قوسی فشاری که در کناره ها خمیده و شیب دار می شود، پشتیبانی می گردد.


این طرح که به دنبال افزایش رابطه ی میان انسان و طبیعت بوده است؛ از طرف مارسل شیلمنز، متخصص خفاش ها از انجمن حمایت از پستانداران به عنوان “یک مثال عملی از طرحی کاربردی ست که می تواند یک زمان به طبیعت نیز کمک کند” معرفی شده است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s