ویلایی روستایی 

ترکیب چوب و بتن و ایجاد فرمی چشم نواز سیال و در عین حال دربرگیرندگی و انتقال حس امنیت 

استفاده از الوارهای گرده بینه القای حس روستایی و ترکیب آن با بتن و شیشه مدرن

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s